MedGence hakda

MedGence Hytaýdaky iň möhüm tebigy lukmançylyk CRO kompaniýalarynyň biridir.Tebigy lukmançylyk we düzümi öwrenmekde ýöriteleşýäris.Çig mal barlagyndan başlap, tebigy lukmançylyk pudagynda soňky önümleri üpjün etmek üçin doly hyzmatlary edýäris.14 ýyl mundan ozal döredilenimizden bäri, Hytaýyň 100-den gowrak öňdebaryjy derman öndürijileri we hassahanalary üçin gözleg we hyzmatlar hödürleýäris.Adaty Hytaý lukmançylyk nusgalarynyň 83-siniň häzirki zaman lukmançylyk gözlegini tamamladyk, 22 innowasion tebigy derman taýýarladyk, 56 hassahanany taýýarlaýan dermanlary hasaba aldyk we 400-e golaý ýeke ösümlik dermanlary üçin standartlary we önümçilik amallaryny kesgitledik.Tebigy çeşmeler, TCM ösümlikleri we lukmançylyk taýýarlyklary barada ýüzlerçe müňlerçe gözleg maglumatlary topladyk.Hyzmatlarymyz, iýmit goşundylary üçin formulany güýçlendirmek, täze derman serişdesi hökmünde fitokimiki maddalary ösdürmek, kosmetika üçin täze çözgütleri tapmak we ş.m. öz içine alýar. Aboveokardakylaryň hemmesi üçin CDMO hyzmatyny edýäris.

Biz näme edýäris

 • Ösümlikleriň işjeň düzümini barlamak

  Ösümlikleriň işjeň düzümini barlamak

  Tebigy ösümliklerde alkaloidler, polisakaridler, saponinler we başgalar ýaly köp sanly işjeň maddalar bar. Bu işjeň maddalar lukmançylyk, saglygy goraýyş, kosmetika we biologiki pestisidler we beýleki önümlerde ulanylyp bilner.Müşderi belli bir programma üçin tebigy bir zat gözleýän mahaly, kömek hödürläp bileris.Giňişleýin maglumat toplamagymyza we güýçli derňew ukybymyza esaslanyp, müşderimize haýsy maddalaryň belli bir täsire ýetmekde has täsirli we haýsy ösümlikleriň has dykyzlykda islenýän maksatly maddalary öz içine alýandygyny anyklamaga we kesgitlemäge kömek edip bileris. Ykdysadyýetde we daşky gurşaw taýdan arassalykda göz öňünde tutulan çözgüt.
 • Dürli pasyllardan we dürli gelip çykyşlardan botanika işjeň düzüminiň (güýjüni) öwrenmek we baha bermek

  Dürli pasyllardan we dürli gelip çykyşlardan botanika işjeň düzüminiň (güýjüni) öwrenmek we baha bermek

  Dürli ýerlerde ösýän şol bir ösümlikler, işjeň maddalaryň kuwwatynda uly tapawut döredip biler.Bir ýerde ösýän ösümlikler hem dürli pasyllardan işjeň maddalaryň kuwwatynyň tapawudyna eýe bolarlar.Beýleki tarapdan, ösümlikleriň dürli ýagdaýy işjeň maddalaryň kuwwaty bilen tapawutlanýar.Işimiz müşderilerimize iň oňat gelip çykan ýerini, has amatly hasyl möwsümini we çig malyň iň täsirli böleklerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen müşderilerimize ýokary netijeli we iň amatly çykdajyly çözgüt tapmaga kömek edýär.
 • Işjeň maddalaryň (lar) derňew usullaryny döretmek

  Işjeň maddalaryň (lar) derňew usullaryny döretmek

  Barlanylan synag usuly, işjeň maddany tassyklamak üçin aýrylmaz faktor.Müşderimiz üçin döreden seljeriş usullarymyz, müşderimiziň hiline gözegçilik etmek we bazardan ynam almak üçin ygtybarly gurallaryň bardygyny üpjün edip biler.Önüme baglylykda, seljeriş usullary aşakdakylaryň hemmesini ýa-da käbirini öz içine alar: ýokary öndürijilikli inçe gatlak kesgitleýji hromatografiýa (HPTLC), ýokary öndürijilikli suwuk hromatografiýa (HPLC), gaz hromatografiýasy (GC), barmak basmak hromatografiýasy we ş.m. .
 • Işjeň maddalar (lar) üçin önümçilik prosesi

  Işjeň maddalar (lar) üçin önümçilik prosesi

  Işjeň bir madda gulplansa, ony iň oňat çykdajy bilen nädip öndürip boljakdygyny öwrenmek gaty möhümdir.Toparymyz, bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak we tebigata edilýän basyşy azaltmak üçin müşderilerimiz üçin iň täsirli önümçilik prosesini döredip biler.Hyzmatymyz çig malyň öňüni almagy, gaýtadan işlemegiň usulyny (arassalamak, abstraksiýa, guratmak we ş.m.) öz içine alýar.Aboveokarda görkezilişi ýaly esasy parametrler önümçiligiň üstünligini kesgitlemekde gaty möhüm bolup biler.
 • Taýýar önümler üçin önümçilik prosesi

  Taýýar önümler üçin önümçilik prosesi

  Işjeň maddalary sarp etmek üçin önümlere öwürmekde başga kynçylyklar bolup biler.Mysal üçin, nädogry amal işjeň maddalaryň mazmunyny azaldyp biler ýa-da ergin ýa-da tagam ýetmezçiligi bolup biler.Toparymyz, müşderilerimiz üçin ýokardaky meseleleri çözmek üçin gözleg hyzmatlaryny hem berip biler.
 • Zäherliligi öwrenmek

  Zäherliligi öwrenmek

  Önüm bazara çykmazdan ozal howpsuzlygy üpjün etmeli.Müşderilerimiziň önümlerinde zäherlilik barlaglaryny geçirýäris, aladalardan dynýarys we bazara täsirli we ygtybarly önümleri alýarys.Hyzmat ýiti zäherlilik LD50 barlagyny, dowamly zäherliligi öwrenmek, genetiki zäherliligi öwrenmek we ş.m. öz içine alýar.
 • Witro synagynda

  Witro synagynda

  In vitro synag, öýjügiň we organlaryň işjeň maddalara (reaksiýalara) reaksiýasyny üpjün edip biler, gözlegiň dowam etdirilmelidigini kesgitlemek üçin salgylanmalar berip biler.In vitro synagy ähli işjeň maddalary öwrenmek üçin amatly bolmasa-da, şübhesiz, müşderimiziň gaty az çykdajy bilen karar bermegini goldap biljek möhüm faktor, sebäbi vitro synagynyň köpüsiniň bahasy we wagty gaty az sarp edilýär.Mysal üçin, gan glýukozasyna gözegçilik etmek üçin işjeň maddalar ýa-da wirusa garşy önümler döredilende, vitro synaglaryndan alnan maglumatlar gaty manyly.
 • Haýwanlary öwrenmek

  Haýwanlary öwrenmek

  Müşderilerimiz üçin haýwanlary öwrenmek hyzmatyny edýäris.Haýwanlary öwrenmek modellerinde zäherlilik synagy we netijelilik synagy, köplenç müşderilerimiziň önümleri, esasanam iýmit goşundylary we kosmetika önümleri üçin gaty manyly salgylanma bolup biler.Kliniki gözleglerden tapawutlylykda, haýwanlary öwrenmek önümiň täsirli we zyýansyz bolmagyny üpjün etmek üçin çalt we elýeterli synag usulydyr.
 • Kliniki okuw

  Kliniki okuw

  Täze işjeň düzüm ýa-da täze formula üçin şertnamalaýyn gözlegleriň çäginde, talaplara laýyklykda kliniki gözlegleri, şol sanda iýmit goşundylary üçin kiçi toparda adam yzyny, şeýle hem I faza, II faza, III tapgyr we IV kliniki barlaglary gurap bileris. Neşe serişdelerini ulanmagyň täze talaplary, müşderilerimize zerur maglumatlary almak we täze neşe serişdesi (NDA) almak üçin goldaw bermek üçin talap edilýär.
 • Tebigy formulasiýa okuwy

  Tebigy formulasiýa okuwy

  Adaty Hytaý lukmançylygy (TCM) gözleginde toplan zatlarymyza esaslanyp, tebigy formulalarda, iýmit goşundylarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak ýa-da täze lukmançylygy ösdürmek üçin ýöriteleşýäris.Hyzmat formulasiýa, çig mal ülňülerini kesgitlemek, derňew usullaryny döretmek, önümçilik prosesini gowulandyrmak, netijeliligi öwrenmek we zäherliligi öwrenmek we ş.m. ýaly doly iş bolup biler. Şol bir wagtyň özünde, ýokarda ady agzalan aýry-aýry meseleler hem isleg boýunça edilip bilner.
 • Işjeň madda üçin şertnama öndürmek (OEM)

  Işjeň madda üçin şertnama öndürmek (OEM)

  Müşderimiziň isleýän belli bir çig mal üçin önümçiligi tertipläp bileris.Tehniki toparymyzyň gönüden-göni dolandyryşy astynda öz synag zawodymyz we bilelikdäki zawodlarymyz bar, ähli gözleg netijeleri önümçilige aňsatlyk bilen geçip biler we müşderimiziň isleýän ýokary hilli önümini öz wagtynda alyp biljekdigini kepillendirip biler.Işjeň maddanyň görnüşi konsentrirlenen suwuklyklar, güýçler, pastalar, üýtgäp durýan ýaglar we ş.m. bolup biler. Ygtybarly önümçilik modeli bilen, müşderileriň önüm maglumatlary we nou-hau açylmaz we bäsdeşlik artykmaçlygynda durar.
 • Taýýar önümler üçin şertnama öndürmek (OEM)

  Taýýar önümler üçin şertnama öndürmek (OEM)

  Synag zawodymyz we bilelikdäki zawodlarymyz bilen müşderilerimiz üçin şertnama düzmek we şertnama öndürmek hyzmatyny (CDMO) berip bileris.Önümlerimiz içgiler, kapsulalar, ýumşak önümler, planşetler, ereýän poroşoklar, granulalar we ş.m. bolup biler. Specializedöriteleşdirilen tehniki bilimimize we şertnama öndürýän iş modelimize esaslanyp, wagtynda eltilmegini, ygtybarly hilini we bilimleriň aýan edilmezligini kepillendirip bileris- nädip.
 • -
  10+ ýyllyk tejribe
 • -
  300+ Gözleg işgärleri
 • -
  Meşhur farmasewtiki kompaniýalaryň 50+ müşderisi
 • -
  100+ innowasiýa taslamalary işlenip düzüldi

Müşderilerimiz